M E N U

Social Media

KONTAKT

Centrum Edukacyjne

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

dos@poznanska.nysa.pl, tel. 77 435 12 54

 

Formularz kontaktowy >

Wyróżnienia

       edukacji logo 2020 200 akredytacja KO

 

                  Logo regular 2020

BHP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Zapraszamy na studia podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach 

 

 

Kierunek: BHP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Jak prognozują analitycy rynku pracy, zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie BHP w ciągu najbliższych lat będzie systematycznie wzrastać. Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych oraz jakość, trwałość i stabilność warunków świadczenia pracy stanowi ogromne wyzwanie w zakresie gospodarowania potencjałem organizacyjnym nowoczesnych przedsiębiorstw. Dbałość w zakresie uwarunkowań środowiskowych, sprzyjających bezpiecznemu świadczeniu pracy wymaga coraz doskonalszych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Rozwiązania te mogą być realizowane głównie dzięki doskonale przygotowanej, wykształconej i kompetentnej kadrze, która umiejętnie wykorzysta zdobytą podczas studiów wiedzę w projektowaniu skutecznych rozwiązań sprzyjających zapewnieniu optymalnych warunków (organizacyjnych, technologicznych i środowiskowych) sprzyjających zachowaniu zdrowia i życia pracowników. Determinuje to konieczność szczególnie sprawnego funkcjonowania służb BHP w zakładzie pracy, których przekrojowe, przechodzące przez całą organizację funkcje monitorujące, profilaktyczne i edukacyjne winny eliminować, i do minimum ograniczać ryzyko szkodliwego oddziaływania otoczenia na pracowników, jak też zachęcać ich samych do uważnego, pełnego atencji i zrozumienia podejścia do kwestii związanych z ochroną warunków pracy. Dlatego tworzone przez dział BHP, wraz z innymi komórkami organizacyjnymi, rozwiązania powinny wspierać pracowników całej organizacji, a szczególnie jej kierownictwo, w dążeniu do tworzenia coraz doskonalszego, czyli bezpieczniejszego środowiska pracy.

 

Cel studiów:
Celem studiów jest uzyskanie wiedzy oraz nabycie umiejętności z zakresu profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach. Coraz bardziej wymagający i zróżnicowany rynek pracy wywołuje potrzebę kształcenia specjalistycznej kadry fachowców BHP, potrafiących sprawnie posługiwać się nowoczesnymi narzędziami oraz kompleksowo rozwiązywać bieżące problemy w przedsiębiorstwach. W dzisiejszych czasach służba BHP powinna być profesjonalnym, merytorycznym, pełnoprawnym partnerem wspierającym kierownictwo organizacji w kształtowaniu i zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Nadrzędnym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie ze standardami krajowymi. Studia podyplomowe dają możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i uprawnień do profesjonalnej koordynacji spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, możliwość podjęcia pracy w służbie BHP, jak również prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. (Dz. U. nr246, poz. 2468).
 

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób pracujących lub zamierzających podjąć zatrudnienie w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawców, menedżerów każdego szczebla oraz wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji celem rozpoczęcia działalności w zakresie obsługi BHP oraz tych, którym ukończenie studiów podyplomowych umożliwi awans zawodowy.
 

Czas trwania:

2 semestry – 174 godziny, w tym 144 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria, egzamin) oraz 30 godzin praktyki zawodowej w działach BHP.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu.

 

Wiedza i umiejętności praktyczne:

Program studiów zawiera pełny zakres wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy w służbie BHP. W czasie studiów słuchacz zdobędzie gruntowną wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • stworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie,
 • szacowania ekonomicznych, społecznych, prawnych aspektów i uwarunkowań działalności BHP,
 • zarządzania ryzykiem zawodowym,
 • współpracy z organami nadzoru,
 • sporządzania dokumentacji wypadkowej, szkoleniowej,
 • współpracy w organizowaniu i realizacji szkoleń w zakresie BHP i w zapewnieniu ich właściwego poziomu,

Absolwent studiów podyplomowych, poza fundamentalną wiedzą z zakresu BHP, zdobędzie dodatkowe, specjalistyczne kompetencje z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem, kształtowania nowoczesnego wizerunku organizacji dbającej o pracownika oraz skutecznej komunikacji sieciowej podnoszącej efektywność pracy. Uzyska również możliwość rozwinięcia kluczowych kompetencji interpersonalnych niezbędnych do efektywnej pracy w służbie BHP. Powyższe obszary wiedzy będą poparte licznymi przykładami praktyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doskonalone w postaci ćwiczeń warsztatowych.
Ukończenie studiów poprawi ponadto pozycję słuchacza na rynku pracy, umożliwi pracę w komórkach BHP w przedsiębiorstwach, jak i prowadzenie własnej działalności szkoleniowej i doradczej w przedmiotowym obszarze. Pozwoli również na uzyskanie wiedzy z zakresu normatywnych systemów zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 18001).
 

Dodatkowe korzyści:

Ukończenie studiów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 (Dz. U. Nr 246, poz. 2468), odpowiada wymaganiom kwalifikacyjnym w zakresie poziomu i rodzaju wykształcenia, co uprawnia absolwentów do pracy na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach oraz innych instytucjach i organizacjach (stanowiska od specjalisty wzwyż wymagają ponadto odpowiedniego stażu pracy w służbach BHP). Ukończenie studiów umożliwi absolwentom prowadzenie szkoleń BHP zgodnie z zasadami metodyki nauczania.
 

 

Program studiów:


Regulacje prawne z zakresu BHP. – 16 godz.

 • krajowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania środowiskowego
 • regulacje unijne oraz pozostałe wytyczne międzynarodowe
 • organy nadzoru nad warunkami pracy

Zadania i uprawnienia służby BHP. Metody pracy służby BHP. – 16 godz.

 • obowiązki związane z organizacją służ BHP
 • zadania służb BHP – ocena stanu BHP w organizacji, analiza ryzyka zawodowego, raportowanie
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – polityka, planowanie, profilaktyka, wdrażanie
 • wymogi kwalifikacyjne dla pracowników BHP

Systemy zarządzania BHP w organizacjach oraz ekonomiczne aspekty zarzadzania. – 16 godz.

 • inicjacja, adaptacja i eksploatacja systemu zarządzania BHP (SZ BHP) w organizacji
 • samoocena i audyt BHP w organizacji
 • BHP a System Zarządzania Jakością (SZJ), w tym rola BHP w ramach Zintegrowanych Systemów Zarządzania
 • rozwiązania normatywne w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy – ISO, HACCP
 • BHP a ekonomia organizacji

Psychologia i socjologia pracy w nowoczesnej gospodarce opartej o wiedzę i technologie. – 8 godz.

 • człowiek i jego osobowość
 • wpływ uwarunkowań psychologicznych i środowiskowych na proces pracy
 • kształtowanie satysfakcji z pracy
 • wpływ formalnych i nieformalnych grup społecznych na efektywność oraz inne, wybrane zmienne organizacyjne
 • wybrane zagadnienia teorii psychologii i socjologii organizacji i zarządzania

Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy. – 8 godz.

 • przedmiot i zakres badań - ergonomia środowiska pracy
 • fizjologia pracy, antropometria i biomechanika
 • kształtowanie warunków pracy – czynniki ergonomiczne organizacji pracy

Kompetencje interpersonalne pracowników służb BHP. – 8 godz.

 • definiowanie i podział kompetencji interpersonalnych / psychospołecznych
 • przegląd umiejętności osobistych i społecznych w kontekście skuteczności i efektywności zawodowej
 • sposoby kształtowania relacji z otoczeniem – system wartości, postawa życiowa, osobowość itp.
 • analiza profilu potencjału zawodowego – zrozumienie różnic w indywidualnych stylach działania

Podstawy przedsiębiorczości - własna działalność w zakresie BHP. – 8 godz.

 • wybrane zagadnienia z zakresu psychologicznych aspektów i instrumentów zarządzania
 • podstawy przedsiębiorczości - elementy i struktura organizacji
 • pomysł na własny biznes – jak się wyróżnić
 • biznes plan, plan marketingowy oraz podstawy planowania finansowego
 • „social media” i nowoczesne technologie w budowaniu przewagi konkurencyjnej
 • zarządzanie małą firmą usługową – aspekty praktyczne

Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne czynniki pracy. - 16 godz.

 • czynniki zagrożeń występujące w procesach pracy
 • ryzyko zawodowe – analiza, ocena i dokumentacja ryzyka
 • sposoby ograniczenia i likwidacja czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych

Techniczne bezpieczeństwo pracy. – 8 godz.

 • maszyny i urządzenia - wymagania, układy sterowania, zabezpieczenia i urządzenia ochronne, oznakowania, instrukcje
 • prace szczególnie niebezpieczne, procedury, oceny zgodności, ograniczenia
 • analiza czynników niebezpiecznych

Wypadki w pracy i choroby zawodowe – uwarunkowania i rozwiązania. - 16 godz.

 • pojęcie wypadku przy pracy, w drodze do i z pracy
 • rodzaje wypadków, okoliczności i przyczyny powstawania wypadków
 • obowiązki pracodawcy i pracownika
 • postępowanie powypadkowe  – zgłoszenie, postępowanie, dokumentowanie
 • choroby zawodowe – zgłoszenie, postępowanie, dokumentowanie
 • świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Ochrona przeciwpożarowa. – 8 godz.

 • organizacja i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • definicje i teorie spalania i pożarów
 • przeciwpożarowe wymagania budowlane oraz środki ochrony i prewencji - gaśnice i środki gaśnicze, urządzenia i instalacje przeciwpożarowe
 • zagrożenie wybuchem, prace i materiały niebezpieczne

Pierwsza pomoc. – 8 godz.

 • ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • klasyfikacji wypadków i uszkodzeń: zranienia, krwotoki, złamania, zwichnięcia, urazy termiczne (oparzenia i odmrożenia) porażenie prądem elektrycznym, zatrucia chemiczne, biologiczne

Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP. – 8 godz.

 • wymogi prawne z zakresu prowadzenia szkoleń BHP
 • organizacja szkoleń
 • metodyka i dydaktyka w zakresie prowadzenia szkoleń
 • podział na grupy pracowników – wzorcowe programy szkoleń
 • dokumentacja szkoleniowa
 • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez edukację dorosłych

 

Praktyka – 30 godz.

 

Warunki ukończenia:
Zaliczenia poszczególnych przedmiotów, egzamin dyplomowy w formie testu obejmującego całość programu studiów, potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej (w wymiarze 30 godzin).

 

Dyplom:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez GWSH w Katowicach, które jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów o kwalifikacjach BHP z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U. poz. 2468 nr 246 z 2004r.)

 

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

 

Czesne: 3800 zł3420 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po427,50 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 3800 zł3230 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po403,75 zł

 

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca marca 2021.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2020

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

 

Rekrutacja

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

 

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej na poniższej stronie:
https://sp.gwsh.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

proszę wybrać następującą pozycję na liście: Studia Podyplomowe 2021 zajęcia od kwietnia 2021, następnie Studia Podyplomowe –Nysa

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

 

Następnie Kandydat na studia podyplomowe dokonuje opłaty rejestracyjnej w wysokości 85 zł (chyba, że promocja stanowi inaczej) i składa w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” w Nysie następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu)
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (tylko dla kierunku: Medycyna Estetyczna dla Lekarzy)
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” w Nysie
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” w Nysie

 

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

 

 

Dane teleadresowe:
Nysa ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa - pokój nr 8 (parter)

 

Kontakt:

mgr Magdalena Gromala

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 77 435 12 54 wew. 24
 • 77 409 04 59
 • 691 564 567

 

 

Ta strona używa Plików Cookies.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia. Przeczytaj o Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem