fbpx

M E N U

Social Media

KONTAKT

Centrum Edukacyjne

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

dos@poznanska.nysa.pl, tel. 77 435 12 54

 

Formularz kontaktowy >

Wyróżnienia

       edukacji 2021 logo 400 akredytacja KO

 

                  Logo regular 2020

Turystyczne oferta

 

 

 

 

 

Kurs pilotów wycieczek

 

UWAGA! Rozpoczęlismy kurs na Pliota wycieczek - dołącz do grupy :-)

 

Szanowni Państwo,
Mimo wejścia w życie od 1 stycznia 2014 ustawy o deregulacji zawodu pilota wycieczek Instytut Turystyki WSTH pk. Nysa jako wieloletni i doświadczony organizator kursów pilotów wycieczek (kursy organizujemy od 1998 r.) informuje iż w dalszym ciągu będzie organizował szkolenia pilotów wycieczek. Nie wyobrażamy sobie aby renomowane biura podróży pozwoliły sobie na zatrudnianie pilotów bez przygotowania merytorycznego i praktycznego.

Poniżej informacje o nowych zasadach prowadzenia kursu.

 

Wymagania:
Pilotem wycieczek może zostać osoba, która:

 • Ukończyła 18 lat,
 • Ukończyła szkołę średnią,
 • Nie była karana za przestępstwa umyślne oraz związane z pełnieniem funkcji pilota lub przewodnika,

 

Proponujemy Państwu kurs weekendowy. Zajęcia z kursu organizowane są raz w roku.

 

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie odpowiedniej grupy uczestników.

 

Program kursu pilotów wycieczek:
Program (ramowy) kursu obejmuje 80 godzin zajęć (wykładów i ćwiczeń) z zakresu:

 • Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie
 • Wiedza o Polsce i świecie współczesnym
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Geografia turystyczna Polski i Europy
 • Historia kultury i sztuki
 • Interpretacja dziedzictwa
 • Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne
 • Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce
 • Pilot a grupa

 

Zajęcia praktyczne - 2 wycieczki szkoleniowe z realizacją programu praktycznego:
     a. wycieczka szkoleniowa po Nysie
     b. wycieczka autokarowa po woj. Opolskim

Razem: 80 godzin lekcyjnych zajęć oraz 2 wycieczki szkoleniowe.

 

Kadra prowadząca zajęcia to wykładowcy – piloci – praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Miejsce prowadzenia zajęć: budynek Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej , 48-300 Nysa, ul. Poznańska 1, w doskonale wyposażonych salach lekcyjnych. Na terenie budynku znajduje się bezpłatne Wi-Fi, sklepik.

 

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Cena kursu:

 • 1200 zł (przy zapisie wymagana jest opłata 200 zł odliczana od należności za kurs)

 

Cena kursu zawiera:

 • 80 h wykładów i ćwiczeń
 • Dwie wycieczki szkoleniowe z realizacją programu praktycznego
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin wewnętrzny oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

==> POBIERZ TUTAJ

 

Proszę pobrać oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy Następnie odesłać go na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje dotyczące kursów:
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna ul. Poznańska 1 Nysa

 • Justyna Siwek
 • 77 435 12 54 wew. 26
 • 727 550 651
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Program kursu realizowany jest zgodnie  z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629).


Wymagania:

Art. 92p. 2.

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:
1) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3;

2) ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

ust. 1 pkt 1–3:

1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
2) ukończyła 18 lat;
3) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Oferta:

         Proponujemy Państwu kurs weekendowy, zajęcia odbywają się w ciągu 2 weekendów. Egzamin odbywa się również w dzień weekendowy. Możliwe są też kursy zorganizowane w dni robocze.

         Zajęcia z kursu organizowane są przez cały rok. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie odpowiedniej grupy uczestników.

 

Cena kursu: 300 zł

 

Opis kursu:

         Kurs trwa 36 godzin lekcyjnych. W trakcie trwania kursu będą Państwo uczestniczyć w zajęciach z różnej tematyki, między innymi:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • Ruch i rekreacja
 • i wiele innych ciekawych zagadnień.
         Kurs kończy się egzaminem nadającym uprawnienia państwowe. Egzamin składa się z krótkiego testu oraz z prac plastycznych, które przygotowują Państwo na zajęciach praktyczno-technicznych. Już w dniu egzaminu otrzymują Państwo Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu na wychowawcę wypoczynku, które jest ważne bezterminowo. Druki zaświadczeń o ukończeniu kursu są zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej i są ważne zarówno w kraju jak i na terenie całej Unii Europejskiej.
         Ukończenie kursu wychowawców wypoczynku daje prawo do wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.

 

Program kursu na wychowawcę wypoczynku:

Lp.                                  Temat

  Liczba

 godzin

   Formy   realizacji

1.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

1) koordynacyjna rola władz oświatowych

2) obowiązujące przepisy

      2     wykład

3) elementy psychologii   rozwojowej i wychowawczej z   uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami   edukacyjnymi, w tym wynikającymi z   niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

      2

wykład

i zajęcia
praktyczne

2.

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

1) rada wychowawców

2) grupa jako zespół wychowawczy

3) organizacja i rozkład dnia

4) regulamin uczestnika wypoczynku

      2     wykład
   i zajęcia
  praktyczne

3.

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:

1) opracowanie planu wychowawczego grupy

2) dokumentacja wychowawcy

3) obowiązki wychowawcy grupy

4) metody i formy realizacji planów wychowawczych

      4     wykład
   i zajęcia
  praktyczne

4.

Ruch i rekreacja:

1) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego

2) metody nauki technik pływania

      1     wykład

3) gry i zabawy ruchowe

4) gry zespołowe

5) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka

6) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego

i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

      4

    zajęcia

 praktyczne

5.

Turystyka i krajoznawstwo:

1) cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku

2) organizacja wycieczek

3) organizacja biwaków

4)gry terenowe

      4    wykład
  i zajęcia
 praktyczne

6.

Zajęcia kulturalno-oświatowe:

1) cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych

2) organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich

3) elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia

4) prowadzenie kroniki

5) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk

6) gry i zabawy świetlicowe

7) konkursy, wystawy, dyskusje

8)śpiew, muzyka, plastyka itp.

      5     wykład
   i zajęcia
  praktyczne

7.

Zajęcia praktyczno-techniczne:

1) cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych

2) formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych

3) prace dekoracyjne i zdobnicze

4) indywidualne zainteresowania uczestników

5) rozwój zainteresowań uczestników

      2     wykład
   i zajęcia
  praktyczne

8.

Prace społecznie użyteczne:

1) cele i zadania prac społecznie użytecznych

2) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat

3) prace w zakresie samoobsługi

4) prace na rzecz miejsca wypoczynku

5) prace na rzecz środowiska

      2     wykład
   i zajęcia
 praktyczne

9.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

1) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

2) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku

      4     wykład
   i zajęcia
  praktyczne
3) pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)      4      zajęcia
  praktyczne
10. Razem     36  
w tym:     25

wykład

i zajęcia

praktyczne

     3    wykład
     8

zajęcia

praktyczne

  Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu    

 

Zezwolenia:

Kurs na wychowawcę wypoczynku organizujemy na podstawie zgody Opolskiego Kuratorium Oświaty - WRE.5632.8.2021

 

ZGODA OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK 2022 TUTAJ

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

==> POBIERZ TUTAJ

 

Proszę pobrać oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy Następnie odesłać go na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje dotyczące kursów:
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna ul. Poznańska 1 Nysa

 • Justyna Siwek
 • 77 435 12 54 wew. 26
 • 727 550 651
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kurs na kierownika wypoczynku

Program kursu realizowany jest zgodnie  z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629).

Art. 92p. 1. Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:
1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
2) ukończyła 18 lat;
3) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
4) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
5) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-
wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

4. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Oferta:   

 • Proponujemy Państwu kurs weekendowy.
 • Zajęcia z kursu organizowane są przez cały rok. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie odpowiedniej grupy uczestników.

 

Cena kursu: 180 zł


Opis kursu:

     Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych. W trakcie trwania kursu będą Państwo uczestniczyć w zajęciach z różnej tematyki, między innymi:
 • Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku,
 • Organizacja pracy kierownika placówki,
 • Współpraca z kadrą w placówce,
 • Prowadzenie dokumentacji w placówce wypoczynku,
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
 • i wiele innych ciekawych zagadnień.
     Już w dniu zakończenia zajęć otrzymują Państwo Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu na kierownika wypoczynku, które jest ważne bezterminowo. Druki zaświadczeń o ukończeniu kursu są zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej i są ważne zarówno w kraju jak i na terenie całej Unii Europejskiej.
     Ukończenie kursu kierowników wypoczynku daje prawo do wykonywania zawodu, jako kierownik wypoczynku na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.Program kursu na kierownika wypoczynku

l.p.

Temat

Liczba godzin

Forma realizacji

1.

Planowanie pracy wychowawczej

1

Wykład i zajęcia praktyczne

2.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

- podział na grupy

- wybór samorządu

- rada kolonii - obozu

- rozkład dnia

- rada wychowawców

1

Wykład i zajęcia praktyczne

3.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:

- zdrowia i higieny

- przejazdu na miejsce wypoczynku

- trwania wypoczynku

- przeciwpożarowym

- korzystania z obszarów wodnych

- poruszania się po drogach

- wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)

- norm żywienia

- zasad obsługi urządzeń elektrycznych

- zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

3

Wykład i zajęcia praktyczne

- pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

3

Zajęcia praktyczne

4.

Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego

1

Wykład i zajęcia praktyczne

5.

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

(przepisy obowiązujące)

1

Wykład

 

Razem

10

 
 

 W tym:

6

1

3

Wykład i zajęcia praktyczne

Wykład

Zajęcia praktyczne

 

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu

   

 


Zezwolenia:

 

Kurs na wychowawcę wypoczynku organizujemy na podstawie zgody Opolskiego Kuratorium Oświaty - WRE.5632.8.2021

 

ZGODA OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK 2022 TUTAJ

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

==> POBIERZ TUTAJ

 

Proszę pobrać oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy Następnie odesłać go na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje dotyczące kursów:
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna ul. Poznańska 1 Nysa

 • Justyna Siwek
 • 77 435 12 54 wew. 26
 • 727 550 651
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Proponujemy Państwu kurs weekendowy.  Możliwe jest też szkolenie w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Zajęcia z kursu organizowane są przez cały rok. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie odpowiedniej grupy uczestników.  Min. 20 osób.
 
Cena kursu: 120 zł


Celem szkolenia jest przygotowanie  kadry wychowawczej  i kierowniczej do prowadzenia różnych form krajoznawstwa i  turystyki  organizo­wanej w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych a w szczególności:

 • wycieczki przedmiotowe
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne
 • imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
 • imprezy turystyki kwalifikowanej obozy wędrowne i rajdy,
 • imprezy wyjazdowe, w tym zagraniczne.

Opis kursu:  

   
Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych w skład  których wchodzi 8 godzin wykładów oraz 2 godziny ćwiczeń. W trakcie trwania kursu będą Państwo uczestniczyć w zajęciach  między innymi:

 • formy i cele krajoznawstwa i turystyki szkolnej – wykład/1 h
 • przepisy prawne w zakresie organizacji przez  szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki w tym między innymi: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, ustawa o usługach turystycznych i wiele innych  - wykład 2 h
 • organizacja wycieczek szkolnych – programowanie wycieczki, kalkulacja, zamawianie świadczeń, realizacja wycieczki, rozliczenie , współpraca z biurem podróży, hotelem, restauracją, przewoźnikiem, przewodnikiem, placówkami muzealnymi, towarzystwem ubezpieczeniowym –  wykład  - 1 h/ ćwiczenia – 1 h ( razem 2 h)
 • podstawowa dokumentacja wycieczki szkolnej – ćwiczenia 1 h
 • obowiązki kierownika wycieczek szkolnych - wykład /1h
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek / imprez szkolnych – wykład /1h
 • bezpieczeństwo podczas przejazdu, pobytu, zapobieganie wypadkom bezpieczeństwo w czasie poruszania się po drogach, szlakach turystycznych (pieszo, rowerem, autokarem, pociągiem, w górach itd.) bezpieczeństwo w czasie kąpieli , nauki pływania i uprawiania sportów rekreacyjnych – wykład /1h
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.- podręczna apteczka- wykład /1h

Szkolenia prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców - specjaliści w zakresu przepisów prawa oświatowego oraz turystycznego . Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN - potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

==> POBIERZ TUTAJ

 

Proszę pobrać oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy Następnie odesłać go na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje dotyczące kursów:
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna ul. Poznańska 1 Nysa

 • Justyna Siwek
 • 77 435 12 54 wew. 26
 • 727 550 651
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Kurs przewodników turystycznych


Szkolenie przewodników turystycznych ma na celu przygotowanie nowej kadry przewodników terenowych po województwie opolskim. Rozpoczynamy to szkolenie zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem i oczekiwaniami biur turystycznych na kwalifikowaną kadrę przewodników.     

 

Wymagania:

Przewodnikiem turystycznym może zostać osoba, która:

 • Ukończyła 18 lat,
 • Posiada wykształcenie minimum średnie,
 • Posiada dobry stan zdrowia
 • Nie była karana za przestępstwa umyślne oraz związane z pełnieniem funkcji przewodnika turystycznego,
 • Odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne

 

Opis kursu:

Cena kursu wynosi:

 • 1900 zł

Cena kursu zawiera:

 • 250 godzin z czego część teoretyczna obejmuje 165 godzin, a część praktyczna obejmuje 85 godzin.
 • 8 wycieczek szkoleniowych z realizacją programu praktycznego, w tym: 1. Nysa, Otmuchów, Paczków, 2. Głuchołazy, Jarnołtówek, Pokrzywna, Wieszczyna, Kopa Biskupia, 3. Prudnik, Głogówek, Moszna, Biała Prudnicka, Korfantów, 4. Grodków, Małujowice, Brzeg, 5. Kup, Ładza, Zagwiździe, Pokój, 6. Łambinowice, Niemodlin, Lipno, Opole, 7. Krapkowice, Gogolin, Kamień Śląski, Góra Św. Anny, Leśnica, Zdzieszowice, 8. Ozimek, Jemielnica, Byczyna, Kluczbork

 

W trakcie trwania kursu będą Państwo uczestniczyć w zajęciach z zakresu:

 • Historia Polski
 • Geografia turystyczna Polski
 • Historia kultury w Polsce
 • Ochrona przyrody i środowiska w Polsce
 • Turystyka w Polsce
 • Metodyka i etyka przewodnictwa.Ogólne zasady przewodnictwa
 • Podstawowe przepisy prawne w turystyce
 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Historia regionu na tle historii Polski
 • Kultura i sztuka regionu
 • Charakterystyka geograficzna regionu
 • Etnografia regionu
 • Środowisko geograficzne regionu i jego ochrona
 • Zagospodarowanie turystyczne regionu
 • Terenoznawstwo i topografia
 • Metodyka i technika prowadzenia wycieczek terenowych
 • Zajęcia praktyczne – 8 wycieczek szkoleniowych z realizacją programu praktycznego.

 

Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów: pracowników naukowych, przewodników turystycznych o wieloletnim doświadczeniu.

 

Program szkolenia z zakresem tematycznym poszczególnych modułów dostępny TUTAJ


Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.


Kurs przewodników turystycznych to wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na przewodników turystycznych po woj. opolskim oraz szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu i ciekawej pracy.

 

Oferujemy Państwu jedyny organizowany na terenie Opolszczyzny kurs przewodników turystycznych. 


ZGODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO przed deregulacją zawodów

 

zgoda przewodnik 1

zgoda przewodnik 2

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

==> POBIERZ TUTAJ

 

Proszę pobrać oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy Następnie odesłać go na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje dotyczące kursów:
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna ul. Poznańska 1 Nysa

 • Justyna Siwek
 • 77 435 12 54 wew. 26
 • 727 550 651
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ta strona używa Plików Cookies.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia. Przeczytaj o Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem