M E N U

KONTAKT

Centrum Edukacyjne

ul. Poznańska 1

48-300 Nysa

dos@poznanska.nysa.pl

tel. 77 435 12 54

 

 

Formularz kontaktowy >

Bezpłatna Szkoła Policealna

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące

Oferta

Wykaz oferowanych tematów na szkoleniowe rady pedagogiczne:

 1. Rozpoznawanie stylów poznawczych ucznia, a planowanie sytuacji edukacyjnej - NOWOŚĆ
 2. Sytuacja zadaniowa, a rozwijanie myślenia logicznego dzieci - NOWOŚĆ
 3. Ochrona danych osobowych w szkole - praktyczne aspekty wraz z indywidualnymi konsultacjami dla Dyrektora Szkoły
 4. Problem dysleksji u uczniów szkół muzycznych i jej wpływ na muzyczne zdolności percepcyjne
 5. Leworęczność u dzieci
 6. Zaburzenia mowy u dzieci
 7. Dojrzałość szkolna
 8. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci i młodzieży (ADHD)
 9. Agresja u dzieci i młodzieży
 10. Jak pomóc dziecku w uczeniu się?
 11. Problemy wieku dojrzewania
 12. Jak radzić sobie ze stresem?
 13. Bezpieczeństwo w szkole
 14. Warsztaty teatralne
 15. Animaloterapia 
 16. Tańce ludowe i narodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
 17. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 18. Rewalidacja indywidualna
 19. Praca z dzieckiem 6-letnim
 20. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 21. Uczeń z autyzmem - wybrane metody i techniki pracy
 22. Metody pomocy dziecku z mutyzmem i jego rodzinie
 23. Dziecko z afazją w szkole masowej
 24. Metody i formy pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi
 25. Uczeń na progu edukacyjnym. Między I a II etapem nauczania
 26. Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej
 27. Konstruowanie programów nauczania na I etapie edukacji
 28. Problemy z czytaniem i pisaniem u uczniów (zastosowanie metody Antares)
 29. Agresja elektroniczna cyberbullying -ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w świecie nowych mediów
 30. Uczeń z zespołem Downa, metody pracy oparte na najnowszych badaniach
 31. Rodzice w przedszkolu i szkole – jak pozyskać do współpracy trudnych rodziców?
 32. Jak radzić sobie z dyscypliną w klasie i szkole?
 33. Wspieranie uczniów ze SNOS ( syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych)  
 34. Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym – diagnoza, orzecznictwo, pomoc
 35. Działania nauczyciela wobec agresji w przedszkolu i szkole
 36. Wspieranie w rozwoju dziecka przedszkolnego i w młodszym wieku szkolnym
 37. Nauka może być przyjemna i skuteczna – budowanie u dzieci motywacji do nauki
 38. Dziecko zdolne w przedszkolu lub szkole – diagnoza, formy pracy, wspieranie
 39. Internet – wróg czy przyjaciel?
 40. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych
 41. Planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi z różną niepełnosprawnością intelektualną
 42. Rewalidacja indywidualna – praktyczne wskazówki
 43. Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 

Karta zgłoszeniowa/dane teleadresowe


 

Rozpoznawanie stylów poznawczych ucznia, a planowanie sytuacji edukacyjnej

 

FORMA SZKOLENIA:

 • szkolenie zamknięte:

 

TERMIN SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: do uzgodnienia z zamawiającym

 

MIEJSCE SZKOLENIA: w Placówce Zmawiającego*.
*obowiązek zabezpieczenia sali wykładowej spoczywa na Zamawiającym.

 

Poruszane problemy:

 • Potrzeby ucznia a planowanie procesu dydaktycznego,
 • Rozpoznawanie stylów uczenia się, rodzaje stylów,
 • Charakterystyka stylów uczenia się,
 • Preferencje sensoryczne uczniów, narządy zmysłów jako „uczestnik” procesu uczenia się (koncepcja C. Hannaford)
 • Style uczenia się uczniów a strategie nauczania stosowane przez nauczycieli,
 • Style uczenia się i ich sposoby uaktywniania,
 • Styl poznawania, uczenia się – organizacja zajęć,
 • Metody i środki dostosowane do indywidualnego stylu uczenia się,
 • Przykłady rozwiązań metodycznych

 

 

Sytuacja zadaniowa, a rozwijanie myślenia logicznego dzieci

 

FORMA SZKOLENIA:

 • szkolenie zamknięte:

 

TERMIN SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: do uzgodnienia z zamawiającym

 

MIEJSCE SZKOLENIA: w Placówce Zmawiającego*.
*obowiązek zabezpieczenia sali wykładowej spoczywa na Zamawiającym.

 

Poruszane problemy:

 • Sytuacja zadaniowa jako część procesu dydaktycznego, jej wpływ na aktywność zewnętrzną i wewnętrzną dziecka,
 • Myślenie przyczynowo- skutkowe, od definicji do działania,
 • Myślenie logiczne, zdolność kojarzenia, odkrywania, poznawania, analizowania,
 • Analiza i interpretowanie danych,
 • Pytania otwierające, „myślenie pytaniami”, pytania, które uczą myśleć
 • Dostrzeganie analogii, wnioskowanie,
 • Usprawnianie procesów myślenia,
 • Nauczanie metodą rozwiązywania problemów  (PBL - Problem Based Learning)
 • Przykłady sytuacji zadaniowych

 

 

 

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

„Ochrona danych osobowych w szkole - praktyczne aspekty” wraz z indywidualnymi konsultacjami dla Dyrektora Szkoły

FORMA SZKOLENIA:

 • szkolenie zamknięte:

 

TERMIN SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: do uzgodnienia z zamawiającym

 

MIEJSCE SZKOLENIA: w Placówce Zmawiającego*.
*obowiązek zabezpieczenia sali wykładowej spoczywa na Zamawiającym.

 

WYKŁADOWCA:
Specjalista ds. ochrony danych osobowych.  Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji.  Członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych (min w Serwisie Kadry Zarządzającej ZOZ www.serwiszoz.pl , Magazynie Menadżerów Ochrony Zdrowia www.healthcare.wip.pl/app , kwartalniku „Nowe technologie IT w ochronie zdrowia”). Trener i prelegent. Wykładowca Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Uczestnik postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO. Posiada duże doświadczenie i bardzo dobre umiejętności w prowadzeniu szkoleń z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych. Współpracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Koordynator projektu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych” realizowanego przez GIODO.

 

PROGRAM SZKOLENIA KIEROWANY JEST DO:
Nauczycieli, Dyrektorów i Właścicieli szkół publicznych i niepublicznych. Kadry Zarządzającej. Osób wyznaczonych i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych (ABI – Administratorzy bezpieczeństwa informacji). Osób odpowiadających za sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych (Informatycy).

 

PLAN SZKOLENIA:
12:00-14:30/15:00 - konsultacje indywidualne z Dyrektorem na temat ochrony danych osobowych i obowiązków z tego wynikających w jego szkole, pomoc przy aktualizacji dokumentacji.
15:00 – 18:00 - szkolenie rady pedagogicznej w zakresie ochrony danych osobowych pracowników oświaty.

 

CELEM SZKOLENIA JEST:
Analiza obowiązków Dyrektorów Szkół jako Administratorów danych, wynikających z przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Efektem szkolenia będzie praktyczna wiedza pomagająca zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno organizacyjne, jak i techniczne. Pozwoli to podnieść poziom bezpieczeństwa posiadanych informacji i danych oraz wywiązać się z ustawowych obowiązków.

 

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU:
umożliwi zapoznanie się z nałożonym przez ustawodawcę obowiązkiem bezpiecznego przetwarzania danych osobowych z procesami administrowania danymi w placówkach oświatowych, co przyczyni się do uniknięcia kar związanych z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych.

 

METODOLOGIA:
Szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji multimedialnej, dyskusji, warsztatu. Omawiane są praktyczne przykłady, decyzje i opinie GIODO, najczęstsze błędy. Zapewniamy materiały poszkoleniowe.

 

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ochrona danych osobowych - najważniejsze pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych:
- dane osobowe,
- źródła prawa,
- dane szczególnie chronione – wrażliwe,
- Administrator Danych,
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
- Administrator Systemu Informatycznego,
- Użytkownik – osoba przetwarzająca dane – zakres upoważnienia, rozliczalność,
- Pomieszczenia – obszar przetwarzania danych,
- Poufność danych,
- Integralność danych i systemu informatycznego.
2.Zasady przetwarzania danych osobowych:
- legalność – określenie przesłanki na podstawie, której są przetwarzane dane,
- celowość,
- adekwatność,
- merytoryczna poprawność,
- ograniczenia czasowe – archiwizacja i usuwanie.
3.Obowiązki Szkoły (jako administratora danych) związane z ochroną danych osobowych.
4.Obowiązki osób upoważnionych do przetwarzania danych:
- zobowiązanie do zachowania tajemnicy i poufności,
- potwierdzanie tożsamości rozmówców,
- znajomość i stosowanie procedur na wysokim poziomie bezpieczeństwa.
5.Konieczność stworzenia systemu ochrony danych w Szkole oraz  jego efektywne wdrożenie:
- organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa,
- obowiązek prowadzenia dokumentacji opisującej środki bezpieczeństwa i zasady przetwarzania danych osobowych,
- wyznaczenie osób nadzorujących i koordynujących przetwarzanie danych.
6.Wymagana prawem dokumentacja opisująca sposób przetwarzania i ochrony danych w Szkole - Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz inne wymagane prawem dokumenty – nieodzowne elementy, koncepcja.

7.Powierzanie danych do przetwarzania (Outsorcing) np. prowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego – wzór umowy powierzenia.
8.    Wyłanianie i identyfikacja zbiorów danych osobowych i informacji podlegających ochronie:
- wykaz zbiorów danych osobowych,
- zbiory danych podlegające zgłoszeniu do GIODO.
9.Bezpieczeństwo i przepływ informacji, jako mechanizmy kontroli zarządczej:
- nadawanie i rejestracja upoważnień i pełnomocnictw,
- delegowanie uprawnień,
- system szkoleń,
- system rozsyłania informacji,
- zasady kontaktów z podmiotami zewnętrznymi (BIP, Rzecznik, ABI).
10.Status i obowiązki Administratora bezpieczeństwa informacji jako osoby nadzorującej przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
11.    Odpowiedzialność związana z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna).
12.    Podsumowanie najważniejszych zagadnień oraz omówienie podstawowych źródeł informacji na temat przetwarzania danych osobowych

Problem dysleksji u uczniów szkół muzycznych i jej wpływ na muzyczne zdolności percepcyjne

 • Co to jest dysleksja (definicja, podstawy neurofizjologiczne)
 • Charakterystyka trudności dyslektycznych u uczniów szkoły muzycznej.
 • Uczenie się muzyki- podstawy jej wykonywania oraz posługiwania się zapisem nutowym.
 • Mnemotechnika nutowa
 • Rola wychowania muzycznego w procesie wyrównywania deficytów rozwojowych.
 • Sposoby pracy wychowawczej z dzieckiem dyslektycznym w szkole muzycznej.

Leworęczność u dzieci

 • Mózgowe mechanizmy leworęczności.
 • Lateralizacja i jej wpływ na przyswajanie umiejętności czytania i pisania.
 • Dysleksja rozwojowa a zaburzenia stronności.
 • Praca z uczniem leworęcznym i o obniżonej sprawności grafomotorycznej.

Zaburzenia mowy u dzieci

 • Rozwój mowy dziecka.
 • Najczęściej spotykane zaburzenia rozwoju mowy dziecka- przyczyny biologiczne i środowiskowe.
 • Terapia logopedyczna i jej wpływ na poprawę wymowy.

Dojrzałość szkolna

 • Co to jest dojrzałość szkolna?
 • Badanie dojrzałości szkolnej.
 • Przyczyny opóźnionego rozwoju i zaburzeń różnych jego aspektów.
 • Przepisy szkolne dotyczące pomocy dzieciom o opóźnionej dojrzałości szkolnej.
 • Praca z dzieckiem odroczonym od obowiązku szkolnego.

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci i młodzieży (ADHD)

 • Definicja i objawy nadpobudliwości psychoruchowej.
 • Przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej.
 • Inne zaburzenia rozwoju dziecka, mające podobne objawy.
 • Leczenie dziecka z ADHD.
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.
 • Wskazówki wychowawcze dla nauczycieli i rodziców uczniów z ADHD.

Agresja u dzieci i młodzieży

 • Co to jest agresja- definicja i rodzaje.
 • Przyczyny agresji i jej objawy w różnym wieku.
 • Praca z dzieckiem agresywnym.
 • Metody skutecznych działań wychowawczych na ucznia agresywnego.

Jak pomóc dziecku w uczeniu się?

 • Wpływ motywacji na skuteczność uczenia się.
 • Zależnośc między stanem psychicznym na fizycznym a efektywnością uczenia się.
 • Wpływ odżywiania się na naukę.
 • Stres i jego wpływ na uczenie się.
 • Podstawowe techniki zapamiętywania.

Problemy wieku dojrzewania

 • Rozwój człowieka- jego przebieg i etapy.
 • Charakterystyczne objawy wieku dojrzewania.
 • Wpływ dojrzewania na zachowanie się młodzieży i zaburzenia procesu socjalizacji.
 • Czynniki utrudniające prawidłowy rozwój społeczny.
 • Praca wychowawcza z młodzieżą o szczególnych trudnościach społecznych.

Jak radzić sobie ze stresem?

 • Definicja stresu.
 • Rodzaje stresu i czynniki stresogenne.
 • Reakcje na stres i zmiany w zachowaniu.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem, techniki redukcji stresu.
 • Profilaktyka stresu.

 

 

Bezpieczeństwo w szkole

 • Omówienie rozporządzeń dot. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.    
 • Ochrona nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego.
 • Informacja dot. podawania leków uczniom przez nauczyciela.
 • Zasady zachowania się na wypadek nagłego zagrożenia życia i zdrowia np. pożar    
 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa -ćwiczenia praktyczne na fantomie.    
 • Scenki sytuacyjne z pierwszej pomocy.

 

Warsztaty teatralne

“Teatr w pracy z dziećmi” (4h)

 • zalety prowadzenia edukacji teatralnej w przedszkolu
 • zabawy teatralne i dramowe w pracy z grupą ( teoria i praktyka)
 • techniki dramowe w interpretacji tekstu
 • budowa etiud scenicznych na zadany temat

 

“Przedstawienie teatralne – od pomysłu do realizacji” (4h)

 • różnorodność form teatralnych
 • praca z tekstem
 • drama i improwizacja
 • ekspresja ruchowa i świadomość ciała
 • inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, bajek, opowiadań, baśni,
 • ekspresja werbalna
 • kreatywność i zaagażowanie dzieci w tworzenie przedstawienia.

 

Animaloterapia

Podczas warsztatu będą poruszane zagadnienia z zakresu Dogoterapii oraz Hipoterapii.

 

W zakresie Dogoterapii:

 • Historia Dogoterapii
 • Istota Dogoterapii
 • Dogoterapia na świecie
 • Dogoterapia w Polsce
 • Zastosowanie Dogoterapii  w poszczególnych deficytach i zaburzeniach w rozwoju
 • Wizualizacja z omówieniem indywidualnych przypadków – charakterystyka jednostki i postęp w terapii
 • Praktyczny pokaz z możliwością doświadczenia bezpośredniego doświadczenia kontaktu z psem Dogoterapeutą

 

W zakresie Hipoterapii:

 • Historia Hipoterapii
 • Istota Hipoterapii
 • Hipoterapia na świecie
 • Hipoterapia w Polsce
 • Zastosowanie Hipoterapia  w poszczególnych deficytach i zaburzeniach w rozwoju
 • Wizualizacja z przebiegu Hipoterapii

 

Tańce ludowe i narodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

W programie:

1. Tańce śląskie oraz wybranych regionów:

 • charakterystyka poszczególnych tańców
 • nauka podstawowych kroków
 • ujęcia i ustawienia w poszczególnych tańcach
 • podstawowe figury taneczne
 • budowania układów choreograficznych

2. Charakterystyka i przykłady figur tanecznych

 • Polonez, Krakowiak, Kujawiak, Oberek , Mazur
 • charakterystyka poszczególnych tańców
 • ujęcia i ustawienia w poszczególnych tańcach
 • kroki podstawowe
 • figury parowe i parowo-zespołowe
 • elementy niepożądane

 

Prowadzący:
pedagog, choreograf i instruktor taneczny.

 

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Przepisy dotyczące konstruowania  indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dziecka z niepełnosprawnością .
 • Procedury  związane z konstruowaniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Opracowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia/dziecka.
 • Opracowanie IPET-u dla konkretnego dziecka.
 • Dokumentowanie i ewaluacja prowadzonych działań.

 

Rewalidacja indywidualna

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Akty prawne dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Charakterystyka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Cele, metody, zasady, środki dydaktyczne i  formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie na zajęciach z rewalidacji indywidualnej.
 • Diagnoza wstępna i końcowa. Opracowanie IPET-u do zajęć z rewalidacji indywidualnej.
 • Opracowanie scenariusza zajęć.   Planowanie współpracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
 • Ewaluacja i dokumentowanie prowadzonych zajęć. 

 

Praca z dzieckiem 6-letnim


Niektórzy rodzice wciąż obawiają się o gotowość szkół do przyjęcia sześciolatków i organizację lekcji. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom proponujemy szkolenie, które pozwoli lepiej przygotować nauczycieli na potrzeby młodszych dzieci. Aby w pełni pomóc tym uczniom w osiągnięciu sukcesu, czyli wyniesieniu ze szkoły tylko dobrych wspomnień podbudowanych użytecznymi wiadomościami i umiejętnościami.

 

Tematyka:
1.Sylwetka absolwenta przedszkola. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2.Praca z dzieckiem potrzebującym wsparcia w osiąganiu gotowości szkolnej
3.Formy aktywności dzieci sześcioletnich
a) Organizacja dnia aktywności dzieci sześcioletnich w szkole
b) Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
c) Zajęcia zintegrowane jako specyficzna forma aktywności dziecka
d) Spacery i wycieczki jako element rozwoju aktywności dzieci
e) Praca jako forma aktywności społecznej
4.Obszary aktywności dziecięcej
5.Okres adaptacyjny w klasie pierwszej. Organizacja zajęć.
6.Metody pracy z dzieckiem sześcioletnim oraz metody wspierania edukacyjnego.
7. Wprowadzenie dziecka w świat liter drukowanych i pisanych.
8. Wprowadzenie w świat liczb i cyfr.
9. Ćwiczenia przygotowawcze.
10.Metody aktywizujące w pracy z sześciolatkiem

 

Prowadzący:
Edukator, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Praktyk, obecnie realizujący nauczanie w zespole dzieci 6-letnich w szkole. Autor innowacji i programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci 6-letnich. Propagator idei nauczania bez podręcznikowego.

 

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim


Obszar tematyczny:

dziecko niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim. Są to warsztaty doskonalące nauczycieli, pedagogów, terapeutów pracujących w szkołach ogólnodostępnych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim. W czasie warsztatów proponuję pracę, zabawę i naukę.

 

Założenia organizacyjne:
Reforma oświaty niesie za sobą zmiany w szkolnictwie ogólnodostępnym jak i specjalnym. Nauczyciele napotykają na trudności organizacyjne i metodyczne w planowaniu i organizowaniu pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Wymiana doświadczeń, wspólnego tworzeni materiałów przydatnych w pracy ułatwia nauczycielom pracę i podnosi jakość szkoły.

 

Adresaci: nauczyciele kształcenia specjalnego, pedagodzy szkolni, pedagodzy poradni PP, nauczyciele szkoł masowych realizujący kształcenie specjalne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną

 

Cele: Uczestnik pozna
- akty prawne
- charakterystykę dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
- czynniki warunkujące postęp w nauce,
- konstruowanie IPET-u,
- planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,
- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka niepełnosprawnego,
- ocenianie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
- rolę nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
- literaturę przydatną w codziennej pracy i autorskich rozwiązań metodycznych,
- współpracę z rodzicami i innymi instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom.   


Metody:
- wykład, dyskusja, praca w grupie, prezentacja materiałów, autoprezentacja wykonanych materiałów,

 

Obudowa dydaktyczna:
- planowane środki dydaktyczne: projektor, arkusze papieru do pracy w grupach, mazaki, klej, nożyczki, kredki,

 

Przygotowane materiały do zajęć:
- arkusze ćwiczeń, literatura, scenariusz zajęć, akty prawne, materiały do pracy dla słuchaczy.

 

Prowadzący:
nauczyciel nauczania początkowego, matematyki, oligofrenopedagog, terapeuta terapii behawioralnej, edukator, wczesne wspomaganie i edukacja dzieci z autyzmem, terapeuta komunikacji alternatywnej- makaton, piktogramy. Od 18 lat nauczyciel w szkole specjalnej.

 

Uczeń z  autyzmem - wybrane metody i techniki pracy

Adresaci: nauczyciele kształcenia specjalnego, ogólnodostępnego,

Cele:
-co to jest autyzm?
-planowanie i organizowanie procesu nauczania ucznia z autyzmem,
-poszerzenie warsztatu pracy: metody, formy, zasady,
-poznanie literatury przydatnej w codziennej pracy i autorskich rozwiązań metodycznych

 

Zakres tematyczny:

Część teoretyczna:
• Co to jest autyzm/Zespół Aspergera?
• Etiologia zaburzeń ze spectrum autyzmu
• Epidemiologia zaburzeń ze spectrum autyzmu
• Jak rozpoznać autyzm? – kryteria diagnostyczne autyzmu wg ICD 10, DSM IV
• Problemy komunikacyjne oraz społeczne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
• Diagnoza osób z autyzmem i Zespołem Aspergera – moje doświadczenia
• Diagnoza różnicowa - autyzm a niepełnosprawność intelektualna
• Potrzeby edukacyjne osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
• Mocne strony osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

 

Część warsztatowa:
Warsztat „W jaki sposób osoba z autyzmem odbiera świat?” pozwala lepiej zrozumieć specyficzne potrzeby i zachowanie osób z autyzmem. Prezentowanie różnych metod i technik. Planowanie i organizowanie procesu nauczania ucznia z autyzmem.

 

Prowadzący:
nauczyciel nauczania początkowego, matematyki, oligofrenopedagog, terapeuta terapii behawioralnej, edukator, wczesne wspomaganie i edukacja dzieci z autyzmem, terapeuta komunikacji alternatywnej- makaton, piktogramy. Od 18 lat nauczyciel w szkole specjalnej.

 

 

Metody pomocy dziecku z mutyzmem i jego rodzinie

1. Mutyzm- epidemiologia, przyczyny.
2. Obraz psychologiczny dziecka z mutyzmem  i jego rodziny.
3. Doświadczenia uczestniczących nauczycieli   w pracy z dzieckiem mutystycznym.
4. Strategie i techniki podczas pracy  z dzieckiem z mutyzmem.

 

 

Agresja elektroniczna cyberbullying -ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w świecie nowych mediów


Cel szkolenia
Zapoznanie kadry pedagogicznej z najnowszymi badaniami dotyczącymi zachowań niebezpiecznych dzieci i młodzieży w sferze nowych technologii. Wypracowani wraz z zespołem pedagogów programu przeciwdziałania tego typu zachowaniom wraz z programem pomocy ofiarom i sprawcom przemocy elektronicznej. Wdrożenie standardów bezpieczeństwa w szkole w zakresie komunikacji zapośredniczonej nowymi technologiami.

 

Grupa docelowa
Nauczyciele, kadra pedagogiczna szkoły, kadra terapeutyczna pozaszkolnych placówek edukacyjnych (każde szkolenie jest indywidualnie dostosowywane do rodzaju prowadzonej pracy pedagogicznej w placówce)

 

Zakres tematyczny

 • Skąd  się to wzięło? Odpowiedź na pytanie o podłoże społeczne zaistniałych problemów wychowawczych.
 • Sprawca, ofiara, świadek. Jak postępuje ewolucja aktorów życia społecznego w świecie technologii informacyjno komunikacyjnych?
 • Co zrobić gdy mleko już się wylało? Standardy postępowania w przypadku ujawnienia przemocy elektronicznej wśród młodzieży.
 • Przeciwdziałanie, czyli co zrobić by ograniczyć prawdopodobieństwo zachowań niebezpiecznych w sieci.

 

Kompetencje uzyskane w wyniku szkolenia

 • zdolność rozpoznawania i diagnozowania przypadków zachowań niebezpiecznych w sieci oraz zjawiska cyberprzemocy
 • umiejętność planowania działań profilaktycznych przeciwdziałania przemocy w komunikacji zapośredniczonej nowymi technologiami
 • umiejętność reagowania na przypadki cyberprzemocy, wdrożenia programu pomocowego dla ofiar i sprawców, kompletowania zespołu kryzysowego, zabezpieczenia dowodów, zasad postępowania w placówce.
 • umiejętność opracowania kompleksowej dokumentacji pedagogicznej dotyczącej przeciwdziałania przypadkom przemocy elektronicznej oraz zachowaniom niebezpiecznym w sieci.

    

Prowadzący

Szkolenie prowadzi pedagog z ponad 15 letnim stażem prowadzenia zajęć informatycznych i multimedialnych. Stypendysta firmy Orange Polska, współpracownik Dolnośląskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych we Wrocławiu oraz ekspert ds polityki cyfryzacji Instytutu Sobieskiego w Warszawie.

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: TUTAJ

 

 

Informacje i zapisy:

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum" Nysa, ul. Poznańska 1

 •     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •     77 435 12 54 wew. 24
 •     fax 77 435 12 54 wew. 22

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa Plików Cookies.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia. Przeczytaj o Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem